Qian Shui Wan #1
2017

2017
Live Performance (around three hours)
Collaborating with Shih Ju Hsuan and Wu Ci En© LIUENTUNG2022
© LIUENTUNG2022