Daily Non Daily
2015

2015
Video 13’ 13 (includes five clips)
In Taipei, Taiwan

Camera Operator - Shih Ju Hsuan
Special thanks to: Ling Shao Juan, Wu Ci En© LIUENTUNG2022
© LIUENTUNG2022